Saturday, 21 October, 2017 / شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 اعضاء هیات مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی نماینده شرکت سمت در شركت تحصیلات و رشته تحصیلی ایمیل رزومه عكس
1 آقاي حامد هیات داودیان بانک سپه رئیس هیات مدیره (غیر موظف) فوق لیسانس مدیریت علوم بانکداری davoodian@omidinvestment.ir
2 مصطفی پرتو افکنان سرمایه گذاری ساختمانی سپه نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) فوق لیسانس مدیریت بازرگانی partoafkanan@omidinvestment.ir
3 آقاي بهزاد شیری خدمات آینده اندیش نگر عضو هیات مدیره (موظف) دکترای اقتصاد shiri@omidinvestment.ir
4 آقاي علی خورسندیان صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها عضو هیات مدیره (غیر موظف) دکترای مدیریت استراتژیک khorsandian@omidinvestment.ir
5 آقاي علی عسکری سرمایه گذاری توسعه گوهران امید عضو هیات مدیره و مدیر عامل دکترای اقتصاد askari@omidinvestment.ir