Saturday, 21 October, 2017 / شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 مدیران شرکت

رديف نام و نام خانوادگی سمت رزومه ایمیل عکس
1  دکتر علی عسکری مدیر عامل askari@omidinvestment.ir
2  دکتر مهرداد نعمتی معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها و مجامع nemati@omidinvestment.ir
3  مجید یارمند معاون مالی و اداری yarmand@omidinvestment.ir
4  حمید رضا بهزادی پور مدیر امور مجامع و بودجه شرکتها behzadipoor@omidinvestment.ir
5 مصطفی علی آبادی مدیر نظارت و ارزیابی aliabadi@omidinvestment.ir
6 شهرام بابالویان مدیر سرمایه گذاری و بازار سرمایه babalooian@omidinvestment.ir
7  حمید رضا انوری مدیر امور حقوقی anvari@omidinvestment.ir
8  فرخ المعی مدیر فن آوری اطلاعات almai@omidinvestment.ir
9  محمد اسدی مدیر حسابرسی داخلی asadi@omidinvestment.ir
10 عبدالرضا قاسمی مدیر امور مالی و بودجه ghasemi@omidinvestment.ir
11 محرم رزمجوئي مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی razmjouee@omidinvestment.ir
12 محمد متين مدیر امور اداری و روابط عمومی matin@omidinvestment.ir