Saturday, 21 October, 2017 / شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 استراتژی شرکت
براساس سند راهبردی مصوب شرکت که در تاریخ 1388/11/28 به تأیید و تصویب هیأت مدیره رسیده است رئوس برنامه های استراتژیک شرکت عبارتند از:
 • اصلاح پرتفوی شرکت و استفاده از مزیت های کشور با تمرکز سرمایه گذاری ها و تخصصی شدن شرکت ها (گروه) در شش حوزة  1- معادن و فولاد و سیمان،  2- ساختمان،  3- بازار سرمایه وخدمات مالی برتر،  4- بازرگانی،  5- نفت و گاز و پتروشیمی،  6- برق و انرژی
 • تداوم حضور در صنایع دارای مزیت بالا از طریق ایجاد تنوع در آن و ورود به سایر بازارها نظیر بازار اولیه و صنایع تخصصی
 • استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT ) برای دستیابی به اهداف
 • افزایش بهره وری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری جذب نیروهای متخصص و نخبه با هدف افزایش بهره  وری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
 • ملی، منطقه ای و جهانی شدن فعالیت ها
 • توسعه و تکمیل زنجیرة فعالیت ها در بخش های دارای مزیت های مناسب در کشور و ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ها در قالب توسعه صنایع مورد نظر
 • افزایش توان مدیران و کارشناسان برای فعالیت در سطوح استانداردهای ملی و جهانی
 • بهینه سازی ترکیب پرتفوی و اصلاح سمت و سوی جهت گیری بهینه در سرمایه گذاری ها
 • فروش و خروج از صنایع کم بازده و با حجم محدود سرمایه گذاری
 • فروش کلیة دارایی هایی که قابل فرآوری نیستند و تبدیل دارایی های غیر مولد به دارایی های مولد
 • توسعة روش های تأمین مالی از طریق بهره گیری از منابع بانکی داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت، ورود شریک جدید و سایر روش های مناسب
 • استفاده از ظرفیت های واگذاری های دولت توسط سازمان خصوصی سازی در راستای اصل 44