روند تغییرات قیمت سهام

نماد
1400/06/13
1400/06/17
کاهش / افزایش (درصد)
کگل
23.640
24.720
% 4.57
کچاد
30.470
30.830
% 1.18
کگهر
49.937
48.998
% 1.88-
وسپه
9.960
9.560
% 4.02-
امید
7.160
7.910
% 10.47
وهور
1.910
2.028
% 6.18
سهرمز
18.390
20.630
% 12.18
پکویر
16.230
16.710
% 2.96
گوهران
5.655
5.413
% 4.28-
کمرجان
121.917
115.208
% 5.50 –

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید