مدیران شرکت

محمد علی اسدی مشیزی
معاون مالی و منابع انسانی
دکتر عذرا بیانی
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
دکتر محمد ابراهیم راعی
مدیر توسعه کسب و کار
دکتر محمد هادی بحرالعلوم
مدیر سرمایه گذاری
مدیر امور شرکت ها
مدیر طرح و پروژه
غزاله تیما
مدیر امور مجامع و بودجه
عبدالحمید آل یمین
مدیر حقوقی و قراردادها
کریم جعفرنژاد
مدیر مالی
کیارش میرآفتاب زاده
مدیر حسابرسی داخلی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
سیما محسنی
مدیر فناوری اطلاعات
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
مدیر نظارت و ارزیابی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید