مدیران شرکت

دکتـر افروز بهرامـی
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی
محمد اسدی
معاون مالی و اداری
دکتـر محمدحسن صبوری دیلمی
معـاون امـور شـرکـتها و مجـامع
دکتر عذرا بیانی
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
دکتر شهرام بابالویان
مدیر توسعه کسب و کار
دکتر محرم رزمجویی
مدیر سرمایه گذاری
کامران کارگر
مدیر امور شرکت ها
مدیر حقوقی و قراردادها
کیارش میرآفتاب زاده
مدیر حسابرسی داخلی
اسمعیل ملکی
مدیر مالی
مجیدرضا رسولی
مدیر منابع انسانی
فرخ المعی
مدیر فناوری و اطلاعات
محبوبه فکوری
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی
مدیر نظارت و ارزیابی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید