Wednesday, 8 July, 2020 / چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹
 اطلاعیه ها
عنوان دانلود
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده ) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده ) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
توضیحات شرکت در خصوص نقل و انتقال دارایی ثابت بین شرکت اصلی و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
توضیحات شرکت در خصوص نقل و انتقال دارایی ثابت بین شرکت اصلی و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷۱۰۳۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷۱۰۳۰
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷۱۰۳۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸۱۰۳۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶۱۰۳۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶۱۰۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم ایفاء تعهدات بازتاب سهام توس خریدار سهام رفاه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷۱۰۳۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره