اعضای هیأت مدیره

حسین مدرس خیابانی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتـرای مدیـریت استـراتژیک
به نمایندگی از بانک سپه

غلامـرضـا زال پـور

رئیـس هیـأت مـدیـره

مدرک تحصیلی : كارشناســي ارشد اقتصــاد
به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر

حسنعلـی قنبـری ممـان

عضـو موظّـف هیـأت مـدیـره

مدرک تحصیلی : دکتــرای اقتصــاد
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

ولـی نـادی قمـی

عضو هیأت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتـرای حسـابـداری
به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه

جهت دريافت فايل PDF رزومه اشخاص روي عكس ها كليك كنيد.
فهرست