پروژه های انجام شده

آسیاناما

امیدتابان هور

توسعه آهن و فولاد گل گهر

سیمان ایلام

سیمان ساوه

سیمان هرمزگان

گهر زمین

یزدسفالین

فهرست