1. خانه
  2. شرکت های فرعی
  3. سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد

سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد

درباره شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به طور خلاصه بشرح زیر می باشد:
  • موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
  • موضوع فعالیت فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ازجمله دارایی های فیزیکی و پروژه های تولیدی و ساختمانی، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار
درصد مالکیت

درصد مالکیت : ۸۶٫۵%

فهرست