اعضای هیأت مدیره

علی صالح آبادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شـروع فعالیت : 1401/12/03
نمـاینـده حقـوقـی : بانک سپه
دکتـرای مدیریت مالی
علی جباری مرکید
نائب رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1401/04/21
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
دکتـرای اقتصاد
محمد علی یزدان جو
رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/10/08
نمـاینـده حقـوقـی : خـدمـات آینـده انـدیش نگـر
کارشناسی ارشد
محمد علی یزدان جو
رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/10/08
نمـاینـده حقـوقـی : خـدمـات آینـده انـدیش نگـر
کارشناسی ارشد
علی جباری مرکید
نائب رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1401/04/21
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
دکتـرای اقتصاد
علی صالح آبادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شـروع فعالیت : 1401/12/03
نمـاینـده حقـوقـی : بانک سپه
دکتـرای مدیریت مالی
حامد دهقانان
عضو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت: 1401/11/16
نمـاینـده حقـوقـی : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
دکترای مدیریت بازرگانی
وحید خاشعی
عضو هیـأت مدیره
شروع فعالیت : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
دکتـرای مدیریت استراتژیک
وحید خاشعی
عضو هیـأت مدیره
شروع فعالیت : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
دکتـرای مدیریت استراتژیک
حامد دهقانان
عضو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت: 1401/11/16
نمـاینـده حقـوقـی : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
دکترای مدیریت بازرگانی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید