شرکت های فرعی و وابسته

ردیف نوع نام شرکت درصد
مالکیت
موضوع فعالیت سایت شرکت
1 فرعی کـویـر تـایـر %64/92 تولید تایر https://kavirtire.ir
2 سـرمـایه گـذاری سپـه %65/52 خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری https://www.sinco.ir
3 مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور %92/63 مدیریت و سرمایه گذاری در حوزه انرژی با تاکید بر صنعت برق https://energyomid.ir
4 سیمـان هـرمـزگـان %77/96 تولید سیمان و کلینکر http://hormozgancement.com
5 سرمایه گذاری ساختمانی سپه %100 ساخت و ساز واحدهای تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی و اقامتی http://sepahcic.com
6 پتـرو امیـد آسیـا %100 مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و اجاره دکل حفاری https://www.poa.co.ir
7 سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد %84/25 خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری http://www.goharanomid.ir
8 تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما %75/88 تولید مخازن تحت فشار CNG، طبی و صنعتی http://asianama.net/farsi
9 بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار %49/41 تولید انواع تیغه و بلوک سفالی https://www.marjankarco.ir
10 چـاپ و نشـر سپـه %69/99 چاپ و نشر انواع فرم‌های چاپی https://www.sepahprint.ir
11 کمپـرسـور سـازی پادنـا %75 تولید کمپرسور خانگی (یخچال و فریزر) http://www.padenacc.ir
12 کارخانجـات یـزد سفالیـن %96/69 تولید آجر سفال و بلوک سقفی https://yazdsofalin.co
13 تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز %72/56 تولید قطعات نسوز سرامیکی https://www.saggarmfg.com
14 شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا %100 اجرای پروژه های صنعتی و پیمانکاری -
15 توسعـه تجـارت بیـن الملل زرین پرشیـا امیـد- در حال تصفیه %99/99 تجارت -
16 سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا %100 گردشگری -
17 لیـزینـگ امیـد- در حال تصفیه %69/54 لیزینگ -
ردیف نوع نام شرکت درصد
مالکیت
موضوع فعالیت سایت شرکت
1 وابسته معـدنـی و صنعتـی گل گهـر %38/53 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد http://www.geg.ir
2 معـدنـی و صنعتـی چادرملـو %37/46 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://chadormalu.com
3 سنـگ آهـن گهـر زمیـن %26/13 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://www.goharzamin.com
4 تأمین سـرمایـه امـید %27/97 خدمات تامین مالی http://omidib.com
5 تأمین سـرمایـه امـین %12/11 خدمات تامین مالی https://www.aminib.com
6 سیمـان سـاوه %15/36 تولید سیمان و کلینکر http://www.savehcement.com
7 سیمـان ایلام %33/36 تولید سیمان و کلینکر https://www.ilamcement.com
8 سیمـان بجنـورد %29/72 تولید سیمان و کلینکر http://www.bojnordcement.com
9 سیمـان کـردستـان %31/49 تولید سیمان و کلینکر http://www.kordestancement.com
10 کـارگـزاری بـانـک سـپـه %29/96 خدمات مالی کارگزاری https://sepahbroker.ir
11 سیمـان خـاش %12/27 تولید سیمان و کلینکر http://www.khashcement.ir
12 مدیـریت بیـن الملل همـراه جـاده ریـل دریا %16/67 احداث و توسعه تاسیسات فنی http://hamrahcompany.com
13 صنـایع داروئــی و شیمیایی و غذایی شهیـد مـدرّس %30/1 محصولات دارویی،شیمیایی و غذایی -
14 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر %10 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://gisdco.com
15 خدمات مسافرت هوائی و گردشگری گشت مهر پیشه %11/3 خدمات گردشگری https://gashtmp.com
16 فرابورس ایران %4/52 نهاد بازار سرمایه https://www.ifb.ir
17 بورس انرژی ایران %0/94 نهاد بازار سرمایه http://www.irenex.ir
18 بورس کالای ایران %1/56 نهاد بازار سرمایه https://www.ime.co.ir
19 بورس اوراق بهادار تهران %2/5 نهاد بازار سرمایه https://tse.ir
20 آهن و فولاد ارفع %0/69 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد http://www.arfasteel.com
21 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه %1/98 سرمایه‌‌‌گذاری https://cmdfund.ir
22 صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان %0/14 سرمایه‌‌‌گذاری https://ganjinehomidfund.ir
23 صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید %22/58 بازارگردانی https://fund.goharanomid.ir
24 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان %1/93 سرمایه‌گذاری https://ganjinehomidfund.ir
25 مدیریت توسعه میدان های نفتی امید %30 بهره‌برداری نفت -
26 عمران و مسکن سازان خراسان شمالی %13/18 ساخت و ساز بافت‌های فرسوده https://maskansazanshargh.ir
27 مولد نیروگاهی تابان آسیا 10 تولید برق -
28 صنایع کاغذ غرب - در حال تصفیه 30 تولید کاغذ https://tgi.co.ir/kaghazgharb
29 ساماندهی مطالبات معوق %14/98 پیگیری مطالبات معوق بانکی -

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید