آکادمی مالی امید

مدیریت پروژه در هلدینگ ها
بودجه بندی در شرکت ها
مدیریت مجامع عمومی شرکت های سهامی
تأمین مالی
حاکمیت شرکتی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید