اعضای هیأت مدیره

ابوذر سروش
عضو هیـأت مـدیـره و مدیر عامل
شـروع فعالیت : 1402/09/15
نمـاینـده حقـوقـی : بانک سپه
دکترای مدیریت مالی
محمد علی یزدان جو
نائب رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/10/08
نمـاینـده حقـوقـی : گروه مالی سپه
کارشناسی ارشد
سید مصطفی سید هاشمی
رئیس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1402/09/15
نمـاینـده حقـوقـی : سرمایه گذاری ساختمانی سپه
کارشناسی ارشد
حامد دهقانان
عضو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت: 1401/11/16
نمـاینـده حقـوقـی : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
دکترای مدیریت بازرگانی
وحید خاشعی
عضو هیـأت مدیره
شروع فعالیت : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
دکتـرای مدیریت استراتژیک

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید