اعضای هیأت مدیره

محمد علی یزدان جو
رئیـس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/10/08
نمـاینـده حقـوقـی : خـدمـات آینـده انـدیش نگـر
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
وحید خاشعی
عضو موظف هیـأت مدیره
شروع فعالیت : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نمـاینـده حقـوقـی : بانک سپه
دکتـرای مدیریت استراتژیک
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی
مـدیـرعـامل و عضـو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/06/23
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
دکتـرای مدیریت مالی
علی جباری مرکید
عضو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1401/04/21
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
دکتـرای اقتصاد
سید رضا عظیمی
نائب رییس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت: 1401/03/03
نمـاینـده حقـوقـی : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
دکترای اقتصاد

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید