اعضای هیأت مدیره

حسین ملاحسین آقا
نائب رییس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
نمـاینـده حقـوقـی : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
غلامـرضـا زال پـور
رئیـس هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
نمـاینـده حقـوقـی : خـدمـات آینـده انـدیش نگـر
دکترای اقتصـاد
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی
مـدیـرعـامل و عضـو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : 1400/06/23
نمـاینـده حقـوقـی : بـانـک سـپــه
دکتـرای مدیریت مالی
ولـی نـادی قمـی
عضو هیـأت مـدیـره
شـروع فعالیت : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
نمـاینـده حقـوقـی : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
دکتـرای حسـابـداری

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید