سرمایه گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیـا
این شرکت در تاریخ 1390/06/26 تحت شماره 412770 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به مدت نامحدود به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، خدمات رفاهی و توسعه ظرفیت های جذب گردشگری است.

درصد مالکیت : 100%

شرکت های فرعی