شرکت بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار

شرکت مرجان کار از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجر سفال است که سهم عمده ای از بازار گلستان و مازندران را در اختیار دارد. این شرکت از سال ۱379 با بکارگیری کوره تونلی کاملاً خودکار و دستگاه های پیشرفته تولید خود را آغاز نمود و در سال ۱3۸۸ در هیأت پذیرش فرابورس ایران پذیرفته شد .

درصد مالکیت : 50/09%

شرکت های فرعی