شرکت تأمین سـرمایـه امـید

شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ ۲3 / 0۸ / ۱390 نزد اداره ثبت شرکت ها در تهران به شماره 4۱۸۲۲9 ثبت گردید و در تاریخ 09 / 09 / ۱390 با شماره ۱60۵۵6 مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود و به عنوان اولین شرکت در میان شرکت های تأمین سرمایه در تاریخ ۲9 / 09 / ۱396 در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

درصد مالکیت :24/45%

شرکت های وابسته