ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1402/04/31 به شرح جدول زیر است : 

سـهـامـــداران تعـداد سهـام ( سهـــم ) درصـد مالکیـت
بـانـک سـپـه 68.118.971.268 70/24 %
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها 16.516.346.761 17/03 %
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه 3،193،170،000 3/29 %
سایر سهامداران حقوقی 8،753،934،739 9/06 %
سهامداران حقیقی 397،319،232 0/38 %
جــمـــع 96.979.742.000 100 %

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید