ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1398/10/30 به شرح جدول زیر است : 

سـهـامـــداران تعـداد سهـام ( سهـــم ) مبـلـغ ( میلیـون ریـال ) درصـد مالکیّـت
بـانـک سـپـه 21.130.301.067 21.130.301 70/43 %
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها 4.999.525.503 4.999.526 16/66 %
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه 1،350،000،000 1،350،000 4/5 %
سایر سهامداران حقوقی 2،280،688،737 2،280،688 7/6 %
سهامداران حقیقی 239،484،693 239،484 0/77 %
جــمـــع 30.000.000.000 30.000.000 100 %

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید