ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1400/10/30 به شرح جدول زیر است : 

سـهـامـــداران تعـداد سهـام ( سهـــم ) درصـد مالکیـت
بـانـک سـپـه 21.074.498.297 70/25 %
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها 5.086.832.745 16/96 %
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه 1،177،615،993 3/93 %
سایر سهامداران حقوقی 2،485،516،927 8/27 %
سهامداران حقیقی 175،536،038 0/59 %
جــمـــع 30.000.000.000 100 %

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید