ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1403/01/31 به شرح جدول زیر است : 

سـهـامـــداران تعـداد سهـام ( سهـــم ) درصـد مالکیـت
بـانـک سـپـه 68.108.504.868 70/22 %
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها 16.837.939.515 17/36 %
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه 3،193،200،000 3/29 %
سایر سهامداران حقوقی 7،855،937،233 8/1 %
سهامداران حقیقی 984،160،384 1/03 %
جــمـــع 96.979.742.000 100 %

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید