تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز

تولید کننده قطعات نسوز ویژه مبلمان کوره های صنایع سرامیک (iln Furniture ) در سال ۱37۸ با زیر بنایی بالغ بر ۱۵,000 متر مربع درشهرک صنعتی سرامیکی شهرستان مرند راه اندازی گردیده و با توجه به دانش فنی و تجربیات به دست آمده، توانایی تأمین نیاز صنایع کشور دربخش نسوزهای پیشرفته را دارا می باشد. صنایع چینی مظروف، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، سرامیک های صنعتی، آجر سفال، سیمان وسایر صنایع سرامیک از عمده مصرف کنندگان محصولات تولیدی شرکت می باشند.

درصد مالکیت :72/56 %

شرکت های فرعی