شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید

شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید در تاریخ 0۸ / ۱۲ / ۱3۸۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای تابعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و نیاز آن شرکت ها جهت استفاده از خدمات شرکتی مستقل با توانائی انجام فعالیت های بازرگانی و همچنین فرصت هایی که در مجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و همچنین در فضای اقتصادی کشور برای انجام فعالیت بازرگانی بوده ضرورت تأسیس شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید را به وجود آورد.

درصد مالکیت : 99/99%

شرکت های فرعی