شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به عنوان یکی از بزرگترین برند های ساختمانی فعال در کشور در زمینه سرمایه گذاری و ساخت، مشارکت،نوسازی، بازاریابی، فروش، مدیریت راه اندازی و بهره برداری مجتمع های تجاری اداری مسکونی در عرصه داخلی و خارجی فعالیت می نماید .

درصد مالکیت : 100%

شرکت های فرعی