شرکت سرمایه گذاری سپه

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام ) در تاریخ 0۲ / 06 / ۱370 به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این شرکت در تاریخ ۱9 / ۱0 / ۱37۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ ۲6 / ۱۲ / ۱37۱ به مبلغ ۱300ریال معامله گردید.

 

شماره تماس شرکت سرمایه گذاری سپه :

02188887319
02188887349

درصد مالکیت :66/7 %

شرکت های فرعی