شرکت سرمایه گذاری سپه

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام ) در تاریخ 0۲ / 06 / ۱370 به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این شرکت در تاریخ ۱9 / ۱0 / ۱37۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ ۲6 / ۱۲ / ۱37۱ به مبلغ ۱300ریال معامله گردید.
شماره تماس شرکت سرمایه گذاری سپه :
88887319
88887349

درصد مالکیت :67/22 %

شرکت های فرعی