شرکت سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار، ابتدا در تاریخ 06 / ۱۲ / ۱3۸3 ، تحت شماره ۲4۱۵70 با نام شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .

درصد مالکیت : 85/35%

شرکت های فرعی