شرکت سنـگ آهـن گهـر زمیـن

معدن سنگ آهن گهر زمین دارای ذخیره زمین شناسی بالغ بر 640 میلیون تن می باشد که بر اساس طراحی های صورت گرفته حدود ثلث ذخیره مذکور بصورت روباز و بقیه از طریق استخراج زیر زمینی استحصال خواهد شد. با برنامه ریزی های صورت گرفته سالیانه ۱۵ میلیون تن سنگ آهن و 60 میلیون تن باطله و آبرفت با نسبت باطله برداری 4 به ۱ استخراج می گردد .

درصد مالکیت :26.25 %

شرکت های وابسته