شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام درتاریخ ۱۸ / 0۸ / ۱36۸ به صورت شرکت سهامی خاص و به شماره 7۲0۲4 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسید. در تاریخ ۱0 / 0۸ / ۱3۸۲ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران و کارخانه دراستان ایلام واقع است . موضوع فعالیت شرکت سیمان ایلام، فعالیت تولیدی، خدماتی، بازرگانی، سرمایه گذاری درشرکت ها و انجام کلیه عملیات مجاز برای تحقق اهداف شرکت می باشد .

درصد مالکیت :33/61 %

شرکت های وابسته