شرکت سیمان هرمزگان

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامى عام ) با موضوع فعالیت تولید سیمان و صنایع جنبى وابسته به آن و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره بردارى از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت، درتاریخ ۲7 دی ماه ۱36۱ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شد. شخصیت حقوقى شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/04/26 از سهامى خاص به سهامى عام تبدیل یافت. این شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی اقدام به تجهیز آزمایشگاه های شیمی، فیزیک و X-ray به بهترین امکانات روز و کنترل مداوم تمامی خط تولید از معادن تا سیمان بارگیری نموده است که کیفیت خدمات و نتایج ارائه شده در این آزمایشگاه ها موجب کسب گواهینامه تایید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد از سال ۱3۸7 گردیده است .

درصد مالکیت : 81/76%

شرکت های فرعی