شرکت سیمـان بجنـورد

شرکت سیمان بجنورد در اردیبهشت ماه 1364 به صورت سهامی خاص تأسیس و در ادارۀ ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شروع کار اجرائی احداث خط 2000 تنی کارخانه در سال 1372 و بهره برداری از آن در فروردین ماه 1378 آغاز شده است. به موجب مصوبۀ مورخ   1382/03/19مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و متعاقب آن در آذر ماه 1382 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. طرح توسعه 3300 تنی کارخانه ( خط 2 ) در سال1383شروع و در بهمن ماه 1387 به بهره برداری رسیده است .

درصد مالکیت : :31/25%

شرکت های وابسته