سیمـان خـاش

شرکت سیمان خاش، قدیمی ترین کارخانه تولید سیمان در منطقه جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان است که در زمینی به مساحت ۵0 هکتار احداث و از سال ۱374 به بهره برداری رسیده است که با تبدیل شرکت به سهامی عام در سال ۱377 ، نهایتاً در سال ۱3۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد .
این شرکت علیرغم قرار گرفتن در یکی از نقاط محروم کمتر توسعه یافته، با تدوین برنامه استراتژیک جهت توسعه بازارهای فروش محصولات خود در سطح کشور و بازارهای جهانی و کشف و نفوذ در بازارهای جدید، در سال ۱3۸6 نسبت به اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید از ۲000 تن به ۲600 تن کلینکر در روز اقدام و در حال حاضر توانایی تولید و تحویل روزانه 000 / 3 تن انواع سیمان را داراست .

درصد مالکیت :12/27 %

شرکت های وابسته