سیمـان سـاوه

شرکت سیمان ساوه در آذر ماه ۱367 با احداث یک کارخانه تولید سیمان به ظرفیت ۵00 تن در روز تأسیس گردید و با اجرای طرح توسعه درحال حاضر ظرفیت آن به ۱000 تن در روز رسیده است.

درصد مالکیت :15.36 %

شرکت های وابسته