شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس

شرکت گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس(سهامی خاص)، در تاریخ 31 شهریور ماه 1364 با نام شرکت صنایع دارویی شهید مدرس (سهامی خاص)، تحت شماره 57433 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. این شرکت در ابتدا با هدف تولید 51 قلم مواد اولیه دارویی تأسیس گردید اما این طرح اولیه به صورت کامل اجرا نشد و تنها کارخانه تولید سوربیتول و واحدهای تولید استئارت تا سال 1375 نصب و راه اندازی گردید.

درصد مالکیت : 30/1 %

شرکت های وابسته