صورت های مالی

صورت های مالی تلفیقی منتهی به 30 دی ماه 1399
صورت های مالی تلفیقی میان دوره ای امید 99.04.31
صورت های مالی تلفیقی دی ماه امید 1398

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید