مدیران شرکت

حسین فهیمی
سرپرست شرکت
مرتضی اثباتی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتر وحید خاشعی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع
دکتر عذرا بیانی
مدیر سرمایه گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته
دکتر محمد ابراهیم راعی
مدیر سرمایه گذاری سنگ آهن و فولاد
دکتر محمد هادی بحرالعلوم
مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی
دکتر علیرضا جعفری
مدیر سرمایه گذاری صنایع عمومی
دکتر فرشید مشایخ
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
مدیر امور بودجه و مجامع
مدیر حقوقی و قراردادها
کریم جعفرنژاد
مدیر مالی
فاطمه حسنی
مدیر حسابرسی داخلی
سید رضا موسوی
مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی
سیما محسنی
مدیر فناوری اطلاعات
کیارش میرآفتاب زاده
مدیر ریسک
جواد دلپسند
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید