مدیران شرکت

دکتر وحید خاشعی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع
دکتر عذرا بیانی
مدیر سرمایه گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته
دکتر محمد ابراهیم راعی
مدیر سرمایه گذاری سنگ آهن و فولاد
دکتر محمد هادی بحرالعلوم
مدیر سرمایه گذاری واسطه گری مالی
دکتر علیرضا جعفری
مدیر سرمایه گذاری صنایع عمومی
دکتر فرشید مشایخ
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
غزاله تیما
مدیر امور مجامع و بودجه
عبدالحمید آل یمین
مدیر حقوقی و قراردادها
کریم جعفرنژاد
مدیر مالی
کیارش میرآفتاب زاده
مدیر حسابرسی داخلی
سید رضا موسوی
مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
سیما محسنی
مدیر فناوری اطلاعات
مدیر نظارت و ارزیابی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید