شرکت معـدنـی و صنعتـی چادرملـو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱37۱ تحت شماره ۲۲۵7 در دفتر ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
۱6 / 0۸ / ۱377 مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره ۱4۵۸۵7 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . موضوع فعالیت شرکت عبارتست از : اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن (لامپ اور) تولید محصولات فولادی، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت.

درصد مالکیت : 39/54 %

شرکت های وابسته