منشور اخلاقی سازمانی

 • در جهت کسب رضایت حق‌تعالی گام برمی‌داریم و خداوند را ناظر بر اعمال خود می دانیم. 
 • پایبندی به اصول منشور اخلاقی را در هر شرایط مقدّم می‌داریم. 
 • رعایت شئونات، ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی قرار می‌دهیم. 
 • اجرای صحیح قوانین و مقررات و نیز همکاری و رعایت نظم و انضباط سازمانی را رکن اساسی فعالیت‌ها می‌دانیم. 
 • درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیّه سطوح، سرمنشأ سلامت رفتار سازمانی می دانیم. 
 • امانت‌داری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی را از مقدمات وظایف خود تلقّی می‌نماییم. 
 • دارایی‌ها و منافع سهامداران و ذینفعان را صیانت می‌نماییم. 
 • رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و شفافیّت اطلاع‌رسانی را اعتبار خود و اعتماد دیگران می‌دانیم. 
 • مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود می دانیم. 
 • رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را به ‌منظور حفظ سلامت خود و دیگران به کار می‌بندیم. 
 • عدم استفاده شخصی غیرمجاز از دارایی‌ها و اموال شرکت را معیار دیانت و صداقت خود می‌دانیم. 
 • حفظ و ارتقای نیروهای انسانی کارآمد را به‌عنوان عالی‌ترین سرمایه‌های سازمانی، رمز موفقیت خود می‌دانیم. 
 • از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای فرهنگ انتقادپذیری استقبال می‌نماییم. 
 • در راستای کسب آموزش و دانش حرفه‌ای به ‌منظور ارتقای کیفی فعالیت‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌نماییم. 
 • در وفاداری به اهداف سازمانی، خود را الگو می‌دانیم. 

 

شعــار مـا " اولیـن در اعتمـاد و شفافیـت اطلاعـات "

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید