شرکت پترو امید آسیا

پترو امید آسیا در ابتدا با نام شرکت معدنکاران گوهران امید و با سرمایه ۵00 میلیون ریال در تاریخ 04 / ۱۱ / ۱3۸۸ به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس و به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲6 / ۱0 / ۱3۸9 نام شرکت به پترو امید آسیا تغییر و سرمایه شرکت در تاریخ ۱۸ / ۱۱ / ۱390 به ۵00 میلیارد ریال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۲7 / 09 / ۱390 سرمایه شرکت در تاریخ ۱۸ / 04 / ۱39۱ به ۱000 میلیارد ریال افزایش یافت. طی صورتجلسه شماره 3۸ هیأت مدیره مورخ ۱3 / 06 / ۱39۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱000 میلیاردریال به ۲000 میلیارد  ریال تصویب شد .

درصد مالکیت : 100%

شرکت های فرعی