پروژه ساختمانی سپه

نام پروژه ها زمانبندی عملیات اجرایی
بازار خودرو تهران 24 ماه پس از عقد قرارداد مدیریت پیمان، شروع مجدد عملیات اجرایی و تزریق نقدینگی
پروژه تجاری – اقامتی امام رضا(ع) مشهد 1400/07/30
پروژه تجاری- خدماتی کرمان 28 ماه پس از آغاز
پروژه تجاری- فرهنگی پردیس شرق 1403/12/28
پروژه تجاری – خدماتی خیابان امام خمینی ارومیه
( گاراژ عدل )”
36 ماه پس از آغاز
پروژه تجاری – مسکونی لاهیجان
(بخش مسکونی)
1400/03/30
پروژه تجاری – مسکونی لاهیجان
(بخش تجاری)
1400/12/26
پپروژه تجاری – مسکونی برج های دوقلو قشم 36 ماه پس از آغاز
پروژه تجاری – اداری کارگزاری 1400/09/30
پروژه تجاری خدماتی گلسار رشت (گیلانه) ساخت پروژه به اتمام رسیده است و در مرحله تجمیع سندها و اخذ پایان کار می باشد

شرکت های وابسته