چـاپ و نشـر سپـه

شرکت چاپ و نشر سپه با خرید چاپخانه خواندنی های سابق از بنیاد جانبازان و مستضعفان در تاریخ ۱36۸/09/0۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 7۸4۸4 مورخ 04 / ۱۱ / ۱36۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه فعلی شرکت ۵٫3 میلیارد ریال می باشد .
فعالیت اصلی شرکت چاپ و نشر مطبوعات و سایر ارگان ها، چاپ و نشر تألیفات مؤلفین ایرانی به زبان فارسی و خارجی و کتاب های مرجع و توزیع و پخش و فروش کتب و نشریات است.

درصد مالکیت : 70 %

شرکت های فرعی