کمیته های تخصصی

ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر حامد دهقانان رئیس کمیته
2 آقای دکتر ابوذر سروش عضو کمیته
3 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
4 آقای دکتر سعید مستشار عضو کمیته
5 آقای دکتر امیر هامونی عضو کمیته
6 آقای کیارش میرآفتاب زاده دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت عضو غیر موظف عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق
1 آقای سید مصطفی سیدهاشمی رئیس کمیته بله خیر بله اقتصاد کارشناسی ارشد 1402/10/16 معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری
2 آقای دکتر عباس آرگون عضو کمیته خیر بله بله حسابداری دکترا 1399/09/11 عضو هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی
3 آقای مرتضی درویشی عضو کمیته خیر خیر بله حسابداری دکترا 1401/02/06 کارشناس رسمی دادگستری و مشاور امور مالی و مالیاتی و مدرس دانشگاه
4 آقای حمیدرضا خطیبی عضو کمیته خیر بله بله بانکداری کارشناسی ارشد 1396/12/13 هیأت مدیره بانک سپه در سنوات گذشته
5 آقای دکتر محسن خوش طینت عضو کمیته خیر بله بله حسابداری دکترا 1399/09/11 هیأت مدیره و عضو کمیته حسابرسی در شرکت های کارگزاری
6 خانم فاطمه حسنی دبیر کمیته خیر خیر بله مدیریت کسب و کار دکترا 1402/09/04 رئیس حسابرسی داخلی از سال 1399 الی آذرماه 1402 شرکت سرمایه گذاری امید، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت امید تابان هور
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای محمد علی یزدانجو رئیس کمیته
2 آقای دکتر ابوذر سروش عضو کمیته
3 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
4 آقای دکتر حامد دهقانان عضو کمیته
5 آقای دکتر سعید مستشار عضو کمیته
6 آقای دکتر سید محمد جواد فرهانیان دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر ابوذر سروش رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای دکتر اردشیر مردانپور عضو کمیته
4 آقای دکتر محرم رزمجویی عضو کمیته
5 آقای دکتر محمدجواد سلیمی عضو کمیته
6 آقای دکتر محمد هادی بحرالعلوم دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر ابوذر سروش رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای مرتضی اثباتی عضو کمیته
4 آقای کریم جعفر نژاد دبیر کمیته
5 آقای دکتر حسین فهیمی عضو کمیته
6 آقای کیارش میرآفتاب زاده عضو کمیته
7 آقای هادی بحرالعلوم عضو کمیته

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید