کمیته های تخصصی

ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر حامد دهقانان رئیس کمیته
2 آقای دکتر علی صالح آبادی عضو کمیته
3 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
4 آقای دکتر سعید مستشار عضو کمیته
5 آقای دکتر امیر هامونی عضو کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت عضو موظف/غیرموظف عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق
1 آقای دکتر علی جباری مرکید رئیس کمیته بله خیر بله اقتصاد دکترا 1401/05/04 مدیرعامل شرکت بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت های بدنی و عضو هیأت مدیره شرکت ها
2 آقای دکتر عباس آرگون عضو کمیته خیر بله بله مدیریت دکترا 1399/09/11 عضو هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی
3 آقای مرتضی درویشی عضو کمیته خیر بله بله حسابداری دکترا 1401/02/06 کارشناس رسمی دادگستری و مشاور امور مالی و مالیاتی و مدرس دانشگاه
4 آقای حمیدرضا خطیبی عضو کمیته خیر بله بله مدیریت کارشناسی ارشد 1396/12/13 هیأت مدیره بانک سپه در سنوات گذشته
5 آقای دکتر محسن خوش طینت عضو کمیته خیر بله بله حسابداری دکترا 1399/09/11 هیأت مدیره و عضو کمیته حسابرسی در شرکت های کارگزاری
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای محمد علی یزدانجو رئیس کمیته
2 آقای دکتر علی صالح آبادی عضو کمیته
3 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
4 آقای دکتر حامد دهقانان عضو کمیته
5 خانم غزاله تیما دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر علی صالح آبادی رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای دکتر اردشیر مردانپور عضو کمیته
4 آقای دکتر محرم رزمجویی عضو کمیته
5 آقای دکتر محمدجواد سلیمی عضو کمیته
6 آقای دکتر محمد هادی بحرالعلوم دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر علی صالح آبادی رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای مرتضی اثباتی عضو کمیته
4 آقای کریم جعفر نژاد دبیر کمیته
5 آقای عبدالحمید آل یمین عضو کمیته
6 آقای کیارش میرآفتاب زاده عضو کمیته
7 آقای هادی بحرالعلوم عضو کمیته

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید