کمیته های تخصصی

ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر ولی نادی قمی رئیس کمیته
2 آقای دکتر عباس آرگون عضو کمیته
3 آقای پرویز مقدسی عضو کمیته
4 آقای حمیدرضا خطیبی عضو کمیته
5 آقای دکتر محسن خوش طینت عضو کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر غلامرضا زال پور رئیس کمیته
2 آقای دکتر حسین مدرس خیابانی عضو کمیته
3 آقای محمد اسدی دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر ولی نادی قمی رئیس کمیته
2 آقای دکتر محرم رزمجویی دبیر کمیته
3 خانم دکتر افروز بهرامی عضو کمیته
4 آقای دکتر علیخانی عضو کمیته
5 آقای دکتر ترابی عضو کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر حسین مدرس خیابانی رئیس کمیته
2 آقای اسمعیل ملکی دبیر کمیته
3 آقای محمد اسدی عضو کمیته
4 آقای دکتر محمد حسن صبوری عضو کمیته
5 خانم دکتر افروز بهرامی عضو کمیته
6 آقای محمد یوسفی عضو کمیته
7 آقای کیارش میرآفتاب زاده عضو کمیته

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید