کمیته های تخصصی

ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت عضو غیر موظف هیئت مدیره عضو مستقل عضو مالی رشته و مقطع تحصیلی سوابق
1 حمید رضا خطیبی عضو کمیته خیر بله بله کارشناسی ارشد مدیریت عضو هیئت مدیره بانک سپه
2 محسن خوش طینت نیک نیت عضو کمیته خیر بله بله دکترای حسابداری عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های کارگزاری
3 علی جباری مرکید رئیس کمیته بله خیر بله دکترای اقتصاد مدیر عامل شرکت بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت های بدنی،عضو هیئت مدیره شرکت ها
4 عباس آرگون عضو کمیته خیر بله بله دکترای مدیریت عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی
5 مرتضی درویشی عضو کمیته خیر بله بله دکترای حسابداری کارشناس رسمی دادگستری، مشاور امور مالی و مالیاتی و مدرس دانشگاه
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر علی جباری مرکید رئیس کمیته
2 آقای دکتر عباس آرگون عضو کمیته
3 آقای مرتضی درویشی عضو کمیته
4 آقای حمیدرضا خطیبی عضو کمیته
5 آقای دکتر محسن خوش طینت عضو کمیته
6 آقای کیارش میرآفتاب زاده دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای محمد علی یزدانجو رئیس کمیته
2 آقای دکتر محمد علی شیرازی عضو کمیته
3 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
4 خانم غزاله تیما دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر محمدعلی شیرازی رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای دکتر اردشیر مردانپور عضو کمیته
4 آقای دکتر محرم رزمجویی عضو کمیته
5 آقای دکتر محمدجواد سلیمی عضو کمیته
6 آقای دکتر محمد هادی بحرالعلوم دبیر کمیته
ردیف نـام و نـام خـانـوادگـی سمــت
1 آقای دکتر محمد علی شیرازی رئیس کمیته
2 آقای دکتر وحید خاشعی عضو کمیته
3 آقای محمد علی اسدی مشیزی عضو کمیته
4 آقای کریم جعفر نژاد دبیر کمیته
5 آقای عبدالحمید آل یمین عضو کمیته
6 آقای کیارش میرآفتاب زاده عضو کمیته

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید