شرکت لیـزینـگ امیـد

شـرکت لـیزیـنگ امـید بـه صـورت شـرکت سـهامی خاص تأسیس و طی شماره 229556 مورخ 1383/06/17 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/11/20 ، نوع شرکت از “سهامی خاص” به “سهامی عام” تبدیل شد.

درصد مالکیت : 69.5%

شرکت های فرعی