تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تاسیس می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کیانوش قلاوند، عضو هیات مدیره شرکت کمپرسورسازی پادنا در یادداشتی نوشت: امروزه شناخت، ارزیابی و مدیریت مخاطرات از یک سو و پیشگیری از خسارت به زیرساختها از سوی دیگر، به یکی ازدغدغه‌های اصلی و همیشگی مسئولان حوزه امنیت اقتصادی در ایران تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، کاهش ریسک می‌تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‌پذیری‌ها شده یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در واقع، شناخت و ارزیابی تهدید و خطرپذیری در زیرساختهای ملی، چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حملات احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی بوده و اهمیت این موضوع به حدی پررنگ می‌شود که در بسیاری از موارد، می‌تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‌پذیری‌ها شده یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن کاهش دهد.

به موازات این موضوع، شناخت و ارزیابی تهدید و خطرپذیری در زیرساخت‌های ملی، چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حملات احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی است و از آنجا که از یکسو موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته به آنها اعم از مالی و اعتباری به عنوان ستون فقرات در سیستم اقتصادی یک کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌گردند، مدیریت ریسک در آنها از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.

از سوی دیگر، امروزه چشم‌انداز مخاطرات مختلف در بسیاری از مناطق جهان به سرعت در حال تغییر و تحول بوده و دولتها با یک سطح بی‌سابقه‌ای از تهدیدهایی روبرو هستند که ممکن است امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد آنها را تهدید و تضعیف نماید.

افزون بر این، اﻣﺮوزه داﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ شرکت‎‌ها وﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎری و ﻛﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺴﻴﺎر وﺳـﻴﻊ اﺳﺖ که اﻳﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ، از ﻣﻨﺸﺄﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪوده  ﮔﺴﺘﺮده‌ای از ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨـﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺎری و حاکمیت شرکتی را در ﺑﺮﻣﻲ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در این میان، مدیریت رﻳﺴﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪی از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد قدمت بیش از چند دهه آن در کشورهای پیشرفته؛ اما ﺟﻮان ﺑﻮدن آن در کشور مشهود است؛ اگرچه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﺑـﻮده و توجه به آن در اﻧﻮاع ﮔﺮاﻳﺶ‌ﻫﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ضمن اینکه امروزه با توجه به رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسک‌ها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناخت روش‌ها، تکنیک‌ها و استفاده از آنها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری است.

در این راستا به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثردر برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امرسیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و مدیریت ریسک، ساماندهی و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور در اجرای مصوب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰/۴۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی واصل و ابلاغ گردید.

در اجرای مصوبات بند «ب» از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوبات تیرماه 1351 و اصلاحات پس از آن و به منظور کمک به حفظ و ارتقای کارایی موسسات مالی و اعتباری از طریق تشویق آنها به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز زیان‌های احتمالی ناشی از وقوع مخاطرات و اختلالاتی که به هر دلیل ممکن است در فرآیند انجام کلیه عملیات رخ دهد و نیز اجتناب از بروز خساراتی که در صورت وقوع به موجب تکالیف مقرر در بند «ج» ماده 35 همان قانون مسئولیت جبران آن با موسسه اعتباری است. به نظر می‌رسد که فقدان کمیته عالی مدیریت ریسک در مجموعه‌ای به وسعت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حال حاضر یکی از بزرگترین تهدید در صیانت از تصمیم‌گیری‌های مدیران عالی در بخش‌های مختلف؛ ضمن اینکه پس از چهار دهه از تاسیس جمهوری اسلامی ایران مدرن‌سازی نظام‌های اقتصادی و مدیریتی اصلی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

و در آخر اینکه بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 31000 فرآیند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مدیریتی سازمان بوده و در فرهنگ و رویه‌های جاری سازمان‌ها و موسسات تعبیه شده و با فرآیندهای کسب و کار سازمان متناسب باشد. همچنین فرآیند مدیریت ریسک باید جزیی جدایی‌ناپذیراز مدیریت و تصمیم‌گیری کلان موسسات و سازمانها و شرکتها باشد و در ساختار، عملیات و فرآیندهای سازمان یکپارچه شود؛ به نحوی که سازمان‌هایی که از این استاندارد استفاده می‌کنند، می‌توانند اقدامات مدیریت ریسک خود را با برترین تجربیات و اقدامات مورد قبول درسطح بین المللی مقایسه نمایند.

افزون بر این استاندارد در مسیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی نیز کاربرد دارد. در این راستا و در اجرای سند راهبردی توسعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید توسط مدیرعامل امید به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی مدیریت ریسک و ایمنی شرکتها و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و پیشگیری و کنترل آنها در شرکت‌های زیرمجموعه  شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید تاسیس کمیته عالی مدیریت، نظارت و ارزیابی ریسک‌ها به عنوان بخش حیاتی و ضرورتی انکارناپذیر در این مجموعه عظیم و موفق اقتصادی کشور است. بنابراین گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در اولین گام در سال مالی جدید و در راستای بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ایشان در جهت حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی، اقدام به تاسیس کمیته عالی مدیریت ریسک نموده که امید است در آینده رهنمودها و راهکارهای این کمیته به عنوان ابزاری توانمند در جهت کمک به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در سطح شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *